FORL - Feline Odontoclastic Resorptive Lesions hos katter i Sverige

Text: © Tina Mannerfelt, http://agria.se, Veterinär - FORL Publiceras med tillstånd

Inledning
FORL är ett tandlidande hos kattdjur där tan-dens hårda vävnad successivt bryts ner. Sjukdomen har tidigare haft många olika namn såsom neck lesions, feline caries, neck caries och feline dental resorptive lesions, men feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) anses idag vara den mest korrekta benämningen. Vad som orsakar sjukdomen är ännu okänt. Troligen drabbar sjukdomen även vilda kattdjur, men dokumentationen är begränsad.

Redan på 1920-talet beskrev Professor Hopewell-Smith sjukdomen (3) hos katter i USA. Sjukdomen föll sedan i glömska fram till 1955 då en artikel publicerades som beskrev kariesliknande förändringar under tandköttskanten på katt (1). Länge ansågs dessa förändringar vara orsakade av karies, men 1976 visade Schneck och Osborn att detta inte var fallet då ingen destruktiv nedbrytning orsakad av bakterier kunde påvisas i tandens dentin lager. I stället kunde man se att sjukdomen förlöpte med successiv nedbrytning av tanden (7). Tyvärr är dock mycket fort-farande oklart vad gäller sjukdomens förlopp.

Mycket talar för att FORL ökar i frekvens. Undersökningar gjorda på äldre kattkranier har utförts i USA, då har endast enstaka fall av FORL konstaterats (2, 6). Senare studier på patienter visar betydligt högre frekvens. I en undersökning från Holland hade 62% av alla katter som undersöktes på grund av tandproblem FORL (6). I en liknande studie från USA hade 67% av katterna FORL (8). Dessa två studier visar att FORL är mycket vanligt hos katter med tandproblem. Hur är det då hos katter som inte visar tecken på tandproblem? 1998 publicerades en amerikansk undersökning där ett "normalmaterial" av katter studerats mellan 1993-1995. I denna studie påvisades FORL hos 48% av katterna (4).

Kliniska symtom

Sjukdomen anses mycket smärtsam. Ofta har drabbade katter svårt att äta, framförallt när de bjuds hård och kall mat. Tandklappring kan utlösas, även på sövda katter, vid beröring av djupare defekter. FORL ses oftast på kindtänderna (premolarer och molarer), men alla tänder kan drabbas. Fler tänder kan vara angripna och lesionernas svårighetsgrad kan variera mellan olika tänder hos samma individ. Ofta söker ägaren veterinärvård pga nedsatt matlust. Förändringarna kan även hittas vid rutinmässig tandunder-sökning.

Vid FORL ses en förlust av tandens hårda substans. Vid undersökning av tänderna kan allt från ytliga skador i tandens emalj till totalförlust av tanden ses. Ofta hittar man tänder med hål rakt in till pulpan. Då tanden förlorar hårdsubstans bryts tanden lätt. Det är inte ovanligt att man vid röntgenundersökning av käkar, där tänder saknas, hittar kvarstående rötter. Ibland kan tändernas rötter växa ihop med käkbenet. Detta kallas för ankylos, och medför stora svårigheter vid extraktion. Rötter kan även luckras helt av sjukdomen.

Katter med FORL lider vanligen även av tandlossning. I anslutning till angripna tänder är ofta tandköttet inflammerat och blöder lätt vid sondering. Ofta ses en tillväxt av tandkött över tandskadan. Det är dock inte alltid tand-köttsinflammation ses vid tidiga förändringar, vilket kan tyda på att tandköttsinflammationen är sekundär till skadan.

Diagnos

En noggrann systematisk munhåleundersök-ning på sövt djur är nödvändig för att upptäcka FORL.Då sjukdomen oftast förekommer i sam- band med tandlossning och tandsten, måste tänderna rengöras före undersökningen. Varje tand bör därefter undersökas med en sond för att hitta ojämnheter och defekter. Röntgenundersökning bör rutinmässigt ingå i munhåle-undersökningar på katt för att upptäcka förändringar under tandköttskanten.

Behandling

För närvarande finns ingen behandling som ger bestående gott resultat. Lagning av defekterna och rotfyllning av angripna tänder har provats, men vid långtidsuppföljning visade det sig att barra ett fåtal katter hade kvar fungerade lagningar (5). I stället rekommenderar man idag att dra ut tänder med tydliga angrepp.

Undersökning

Det finns ingen studie över hur vanlig FORL är hos svenska katter. Eftersom sjukdomen innebär stort lidande för drabbade katter och medför kostsamma behandlingar, tycker vi att det är viktigt att kartlägga hur vanligt det är med FORL på svenska katter*) De utländska undersökningar som gjorts är oftast utförda på speciella tandkliniker, dit endast katter med uttalade tandproblem söker sig. Dessutom är flera av undersökningarna gjorda utan röntgen, vilken kan medföra att alla skador ej upptäcks.

Avsikten med vår undersökning är att se hur vanligt det är med FORL på ett normalmaterial av svenska katter. Vi har därför undersökt 100 slumpvis utvalda katter. Det har varit katter som sökt för olika lidanden, som krävt särbehandling i narkos. Hälften av katterna kommer från institutionen för medicin och kirurgi av smådjur vid SLU, och hälften från Regiondjursjukhuset Strömsholm. Katter över 1 års ålder har ingått i undersökningen. Tänderna har undersökts och tandköttsfickorna har sonderats. Alla fynd har dokumenterats på individuella tandkort. Efter noggrann rengöring av tänderna har samtliga tänder röntgats. Blodprover har tagits från samtliga katter och analyserats avseende blodbrist, infektion, njurskada samt leverskada. Även kalk och fosfornivåerna i blodet har undersökts (hemoglobulin, vita blodkroppar, differentialräkning, kreatinin, kalcium, fosfor, ALP och ALAT). Serum för att undersöka förekomst av antikroppar mot vissa virussjukdomar har sparats. Djurägaren har också fått svara på frågor om vaccinationsstatus, hälsa, utfordringsrutiner, eventuella tuggningssvårigheter och vilken miljö katten har vistats i.

Eftersom materialet ännu inte har sammanställts är det för tidigt att uttala sig om utfallet, men mycket tyder på att förekomsten av FORL på svenska katter inte når upp till de nivåer som presenterats i de utländska undersökningarna.

Referenser

  1. Builder PL (1955). Opening paper, Untiled. Vet Rec 67:386
  2. Harvey CE et Alston WE (1990) Dental Desease in Cat Skulls Acquired before 1960 (abstract) Proc Vet Dent Forum
  3. Hopewell-Smith A (1930). The Process of Osteolysis and Odontolysis, or so called "Absorp-tion" of Calcified Tissue: A New and Original Investigation, The Evidence in the Cat. Dental Cosmos 72: 1036-1048.
  4. Lund EM, Bohacek LK. Dahlke JL. King VL. Kramek BA and Logan EY (1998). Prevalence and Risk Factors for Odontoclastic Resoptive Lesions in Cats. JAVMA 212 (3): 392-395.
  5. Lyon KF (1992). Subgingival Odontoclastic Resorptive Lesions Classification, Treatment, and Resultsin 58 Cats. Vet Clin North Am Small Ani-mal Pract 22
  6. 1417-1432 6. Mulligan TW (1990). Feline Cervical Line Lesi-on, Vet Med Rep 2: 343
  7. Schneck GW et Osborn JW (1976). Neck Lesions in the Teeth of Cats. Vet Rec 99:100.
  8. VanWessum R, Harvey CE et Hennet P (1992). Feline Dental Resoptive Lesions Prevalence Patterns. Vet Clin North Am Small Animal Pract 22 (6): 1405-1416.
(Artikeln publicerades i Stjärnposten 4, 2003)